Billedet på sidehoved

Bøvling Friskole

Profil

De enkelte fag

Bøvling Friskoles fagudbud er følgende:

0. kl.: ikke fagdelte timer og desuden matematik, førdansk, musik, gymnastik, fortælling og formning


1. kl.: dansk, matematik, engelsk, gymnastik, natur/teknik, formning, håndarbejde, historie, kristendomskundskab, musik.


2. kl.: dansk, matematik, engelsk, gymnastik, natur/teknik, formning, håndarbejde, historie, kristendomskundskab, musik.

3. kl.: dansk, matematik, engelsk, håndarbejde, natur/teknik, formning, gymnastik, historie, kristendomskundskab, musik og kor.


4. kl.: dansk, matematik, engelsk, håndarbejde, natur/teknik, formning, gymnastik, historie, kristendomskundskab, svømning, musik og kor


5. kl.: dansk, matematik, engelsk, tysk, sløjd, formning, gymnastik, historie, kristendomskundskab,  svømning, musik og kor.


6. kl.: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi, geografi, historie, biologi, kristendomskundskab, musik, gymnastik, valgfag.


7.kl.: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik, biologi, geografi, historie, biologi, gymnastik, valgfag8.kl.: dansk, matematik, fysik, engelsk, tysk, valgfag, orientering, historie, geografi, biologi, samfundsfag, gymnastik.

Valgfag kan være: hjemkundskab, friluftsliv, sy og design, guitar, samspil, spring, boldspil, film, multikunst

Undervisningen

Gennem en levende undervisning med oplevelse og engagement, gives eleverne større lyst til at lære. Børnenes medfødte nysgerrighed og mod på tilværelsen styrkes.

Gennem aktuel undervisning lærer børnene at vurdere og tage stilling til aktuelle problemer, og handle derefter.

Eleverne lærer at tage et ansvar, ved at få et ansvar.

Vi underviser selvfølgelig i alle skolefag, og i de fag, hvor det er naturligt benytter vi os af fortælleformen (bl.a. i bibel-, Danmarks- og Verdenshistorie).

Hver morgen synger vi morgensang, og i de fleste fag synger vi også meget.

Computere og Internet bruges i undervisningen som et naturligt hjælpemiddel.

Fortælling er en vigtig del, da det stimulerer fantasien, og gør barnet til en del af historien.

Specialundervisning indgår som en naturlig del af undervisningen, hvor der er behov for det.

Ligeså er inklusion en naturlig del af hverdagen.

 

Evaluering af kvalitet

                                                                                                             Bøvling januar 2015.
 
Evaluering af undervisningen på Bøvling Friskole
 
Målene kan være både faglige og sociale.
 
Der er mange måder at evaluere undervisningen på.
Et er ved den daglige forberedelse, hvor man arbejder med de daglige mål. Nåede vi det på klassen, jeg forventede, og var børnene engagerede, og forstod de stoffet?
Var sværhedsgraden passende?
Var det den optimale metode, der blev brugt i denne undervisning?
Hver dag, når hæfter/opgaver rettes, evaluerer man også på det enkelte barns formåen.
 
Årsplanen lægges for det kommende skoleår i forsommeren, og her planlægges også samarbejdet omkring fag/klasser.
 
I løbet af efteråret holdes et forældremøde, hvor der orienteres generelt om klassen – men ikke om det enkelte barn.
 
Efter jul indkaldes alle forældre til samtale omkring det enkelte barn. Skulle nogen ønske yderligere samtaler i løbet af året, aftales dette pr tlf.
 
Da der er meget tæt kontakt mellem skole og hjem, tales der ofte om barnet flere gange i løbet af skoleåret. Skulle der opstå et mindre eller større problem/spørgsmål, mødes forældre med klasselæreren og evt. leder.
 
For at læreren kan følge børnenes udvikling og tilrettelægge undervisningen efter det enkelte barn tager vi hvert år læse- og staveprøver på børnene.
 
I vort matematiksystem er der indbygget tests, der passer til det gennemgåede stof. Ved at benytte disse tests, kan læreren hele tiden følge med i, om barnet har forstået sidst gennemgåede emne.
 
I forbindelse med evaluering af det sociale spektrum arbejdes der i de yngste klasser med Trin for Trin, så børnene lærer at aflæse andres følelser og kunne reagere positivt og aktivt ud fra dette. De lærer at sætte ord på egne og andres følelser. De skal også lære at sige fra på en god måde.
 
Enkelte børn kræver mere end klasseundervisning, for at kunne lære de sociale spilleregler. Dem bruger vi bl.a. systemet ”Kan – kan næsten”, ”Social Stories” og andre lignende evalueringsmetoder til.
 
Børnene med særligt behov har sat tid af til samtale med flere gange om ugen, så vi altid kan tale om, hvad der gik godt, hvad der gik galt og hvorfor.
 
Børnene lærer at lytte til hinanden og turde tale i en flok. Alle får lov at opleve at ”sidde i den gode stol”, hvor alle andre siger noget positivt om personen i stolen, også på denne måde lærer de at sætte fokus på de positive værdier hos de andre. Det giver stor selvtillid at få alle disse udsagn op at hænge på væggen.
 
Hver dag gives der tid til samtale om de ting, der rører sig i flokken. Børnene får at vide, hvordan vi gerne vil have, de agerer, frem for at fortælle dem, hvad de ikke må gøre. Igen den positive indgangsvinkel.
 
I de større klasser bruger vi bl.a. også metoden med samtalekortene ”Kort og godt”. Samtalen foregår i trygge rammer, og alle børn lærer at komme frem med og begrunde deres meninger. Læreren samler op på de ting, der kommer frem, så eleverne erfarer, at det hjælper at snakke om tingene på en sober og god måde.
 
Lærerne omkring en klasse evaluerer i fællesskab på børnene i klassen mindst en gang om året.
Ved lærermøderne hver anden uge tages problemstillinger op til drøftelse.
 
To gange om året er bestyrelse og ansatte samlet, hvor pædagogiske emner drøftes. Og en gang om året afholdes pædagogisk weekend/-dag med bestyrelse og ansatte. Her evalueres skolen som helhed.
 
Når barnet forlader skolen, får det en udtalelse med.
 

Skolens indsatsområder

Vi arbejder målrettet for at bibeholde et godt læringsmiljø, hvor alle er trygge og tør stille sig foran og klassen og fremlægge noget. Det er vigtigt at lære børnene at sige fra over for de ting, de ikke synes er ok.
 
For at alle skal trives på skolen, arbejder vi meget med sproget og opførsel i det hele taget. Alle skal have det rart, og ingen kan lide at blive tiltalt på en grim måde, så vi taler pænt om, med og til hinanden her på skolen.
Det er også vigtigt at alle børn føler ejerskab for skolen, for så passer de også på tingene.
Det sker bl.a. også gennem arbejdsdage, hvor forældre og børn arbejder side om side.
 
1 af vore lærere er uddannet Reading Recovery lærere, og hun finder ud af i løbet af efteråret i 1.kl., hvem der ser ud til at få sværest ved at knække læsekoden. Disse elever får tilbudt et forløb over ca. 20 uger, hvor de får 1:1 undervisning 30 minutter om dagen. Denne undervisning er så struktureret, at eleverne efter forløbet læser flydende. Det, at de "fanges" inden, de selv opdager, det er svært, gør, at de ikke får et nederlag, inden de får lært at læse. Kun ganske få skal senere have et lille opfølgningskursus for at genopfriske rutinerne. De slipper derfor for at for at få specialundervisning på et senere tidspunkt.
 
For os er det vigtigt at børnene er godt rustede rent fagligt og socialt, når de forlader skolen efter 8. eller 9.kl.
 
Børnene har behov for at lære sprog og andre landes kultur. Vi arbejder med elevudveksling med danske familier i Sydslesvig. Det giver børnene mulighed for at opleve kulturen og skolelivet i et andet land. Alle elever er også på lejrskole et sted i udlandet i løbet af 8.kl. Her arbejdes med landets kultur, skoleform, demokrati, og meget andet, inden turen. Det er en god motivationsfaktor til at få brugt engelsk eller tysk.
 

Skolens dagligdag og faste aktiviteter

Hver morgen starter vi med morgensang og fadervor.
Den første timer er kun 30 minutter, og derefter er timerne af 60 minutters længde.
Vi har en klasseopdelt skole, men samlæser dog enkelte fag og klasser.
I gymnastik er de henholdvis 2 og 3 klasser sammen.
Det er de største elever også i biologi, geografi og historie. Der er flere lærere tilknyttet et hold med flere klasser.
I frikvartererne er børnene oftest ude at lege.
To dage om ugen har børnene mulighed for at få skolemad. Det benytter de fleste sig af.

Eventuelle særlige undervisningstilbud

Reading Recovery.
De elever, der ser ud til at få sværest ved at knække læsekoden, får tilbudt et forløb på ca. 20 uger, hvor de undervises en til en, 30 minutter om dagen. Efter de 20 uger læser de flydende, og på den måde undgår de faglige nederlag og evt. specialundervisning.
Det giver nogle meget glade og stolte børn, når de går fra et Reading forløb og har lært at læse.

Lektiepolitik

De yngste børn har ikke fordybelse, men fra 4.kl. og op, har de ofte fordybelse en  gang om ugen. Her er lærere til stede, der kan hjælpe med henholdsvis naturfag og sprogfag, så alle kan få hjælp. Eleverne lærte hurtigt at være seriøse, så de kunne nå en masse.
De yngste børn sidder sommetider i SFO og læser lektier, men ofte trænger de mere til at komme ud og røre sig, når de kommer der over efter en lang skoledag.

Skolens regler og normer for elevernes opførsel

 
  • Her på skolen ønsker vi at alle har det godt. Vi forsøger derfor at behandle hinanden, som vi selv ønsker at blive behandlet.
 
 
  • Da vi godt kan lide en hyggelig atmosfære og miljø, behandler vi både hinandens, skolens og egne ting pænt. Derfor sørger duksene også for hver dag at feje og tømme skraldespand, så det er rart at komme ind i lokalet næste dag.
 
 
  • Ingen kan lide at blive tiltalt på en negativ måde, så derfor bruger vi sprogets positive ord, når vi omtaler eller tiltaler hinanden.
 
  • Da alle skolens børn er superdejlige børn, passer vi på hinanden, når vi færdes udenfor eller på skolens grund, også når vi venter på bus. Eleverne er på skolens grund indtil de har taget bussen hjem.
 
 
  • Vi går ind for sundhed, derfor spiser vi ikke slik/ andet usundt eller drikker sodavand i skoletiden. Ved festlige lejligheder kan det dog ske vi får kage og sodavand.
 
 
  • Ingen må ryge på skolens grund.
 
 
  • Da vi er nærværende, med dem vi er sammen med, bruges mobilen kun før og efter skoletid. Ellers er den slukket. Dog må de elever fra 6.-8.kl. have den på flytilstand.